شهردار منطقه

مهندس حميد برزگر

ملاقات عمومی   دوشنبه،چهارشنبه

ساعت ملاقات    8:30 الی 10

تلفن دفتر : 37259907

نمابر : 37259910

 

نظرسنجی
با توجه به افتتاح منطقه 11 ، انتظار داريد كدام فعاليت ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد ؟
توسعه فضاي سبز شهري
آسفالت و خط كشي معابر
پياده رو سازي
نصب المان و تجهيزات شهري
كتابخانه و 137

 

ستاد خبري حراست