منو
جستجو
شهردار

شهردار منطقه ده

برآنیم تا سازمانی کارا  خدمت گزار   و کوشا داشته باشیم

بابک همتی

تلفن تماس :  36501717

ملاقات عمومی  شهردار منطقه با شهروندان  روزهای 

چهارشنبه -پنج شنبه

با تعیین وقت قبلی

zone10@shiraz.ir

پارک گلستان
سامانه 111

واحد سرمایه گذاری