اخبار

|آگهي مزايده عمومي|
*واگذاری تعدادی از غرفه های خدماتی در پایانه شهید کاراندیش*

آگهي مزايده عمومي

مرحله اول : 94/10/22 (روزنامه خبر)

مرحله دوم : 94/10/23 (روزنامه تماشا)

سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز در نظر دارد  تعدادي از غرفه‌هاي خدماتي خود را به شرح زير براي مدت یک سال شمسي (درصورت رضایت سازمان از عملکرد برنده مزایده تجدید برای دو دوره یکساله دیگر بلامانع می باشد) را  از تاريخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلي از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از كليه افراد مؤسسات شركت‌هاي متقاضي دعوت بعمل مي‌آيد جهت اخذ اسناد مزايده از مورخ 94/10/22 تا ساعت 12روز یک شنبه مورخ 94/11/4 به آدرس : سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شیراز واقع در بلوار سلمان فارسی پایانه شهید کاراندیش واحد قرارداد های سازمان پایانه ها مراجعه نمايند. ضمناً درصورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 37328225 آماده پاسخ‌گويي مي‌باشد .

رديف

غرفه يا محل مورد مزايده

نرخ پايه ماهيانه به ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده به ريال

1

غرفه ساندویچی واقع در پایانه شهید کاراندیش

520.000.000

312.000.000

بابت سپرده شركت در مزايده طي يك فقره فيش نقدي یا ضمانت نامه بانکی به حساب فراگیر بانك شهر به شماره 7002150574 وجه سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

1- هزينه آگهي بعهده برنده مزايده مي‌باشد.

2-به پیشنهادات فاقد سپرده، مبهم، مخدوش، مشروط و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد می گردد .

4- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

5- قبول پيشنهادات ازتاريخ نشر آخرين آگهي 10 روز می باشد .

6-تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده مورخ 94/11/11 می باشد.

 

 

روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

 

تاریخ ثبت خبر : 1394/10/22 -   تاریخ خبر : 1394/10/22 - کد خبر : 9532 تعداد بازدید : 89