اخبار

|آگهی مناقصه|
*واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه های مسافربری شیراز*

آگهي مناقصه عمومي            

نوبت اول : 3/8/94 ( روزنامه خبر )

نوبت دوم : 4/8/94 (روزنامه تماشا )

        سازمان پایانه های شهرداری شیراز در نظر دارد  عملیات  حفظ و نگهداری فضای سبز کلیه پایانه ها( شهید کاراندیش،امیرکبیر، شهید مدرس و علی بن حمزه(ع) ) را از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نمايد. بدینوسیله از كليه شركتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد . جهت اخذ اوراق و شرکت در مناقصه از تاریخ 4/8/94 لغایت پایان وقت اداری مورخه 13/8/94  به آدرس: سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز واقع دربلوار سلمان فارسی - پايانه شهيد كارانديش واحد قراردادهای سازمان پایانه ها مراجعه نمايند. ضمناً درصورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 37327650 داخلی 209 آماده پاسخ‌گويي مي‌باشد.

1- مبلغ برآورد : 1.740.000.000 ریال

2-مدت انجام کار : يکسال شمسی

3-مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 87.000.000 ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف - ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما            ب فيش واريز شده به حساب سپرده  7002150574  بانک شهر شعبه کاراندیش بنام سازمان پایانه ها

4- ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استانها میبایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد.

5- مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً می بایست کارشناس فضای سبز یا  کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز دراسناد مالی تعهد آور و قراردادها باشد.

6-موضوع شرکت خدمات فضای سبز باشد. 

7- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه  13/8/94 می باشد.

8- زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخه 10/8/94 و محل تجمع پایانه شهید کاراندیش می باشد.

9- زمان تشکیل کمیسیون مناقصه ، جهت بازگشایی پاکت ها روز یک شنبه مورخه 24/8/94 در محل حوزه معاونت اداری مالی شهرداری شیراز در بلوار شهید چمران خواهد بود.

10- هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختاراست که در اینصورت  سپرده ها مسترد می گردد.

11- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط  و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود.

12-  سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

 

روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

تاریخ ثبت خبر : 1394/07/28 -   تاریخ خبر : 1394/07/28 - کد خبر : 7842 تعداد بازدید : 94