اخبار

|تجدید آگهي مزايده‌ عمومي|
*واگذاری مجتمع خدماتی و رفاهی و جايگاه سوخت پايانه‌ شهيد كارانديش*

به نام خدا

تجدیدآگهي مزايده‌ عمومي

مرحله اول : 31/6/94 (روزنامه خبر جنوب)

مرحله دوم : 1/7/94 (روزنامه تماشا)

سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز در نظر دارد مجتمع خدماتی و رفاهی (4 غرفه خدماتی) و جايگاه سوخت (پمپ بنزين و نفت گاز ) واقع در ضلع غربي پايانه‌ شهيد كارانديش نبش خيابان سفر را به شرح زير براي مدت یک سال شمسي (درصورت رضایت سازمان از عملکرد برنده مزایده ، تجدید برای دو دوره یکساله دیگر بلامانع می باشد) را از تاريخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلي از طريق مزايده‌ عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از كليه‌ افراد مؤسسات شركت‌هاي متقاضی دعوت بعمل مي‌آيد جهت اخذ اسناد مزايده از مورخ 1/7/94 تا ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 12/7/94 به آدرس : سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شیراز واقع در بلوار سلمان فارسی پایانه شهید کاراندیش واحد قرارداد های سازمان پایانه ها مراجعه نمايند. ضمناً درصورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 37327650 داخلی 209 آماده پاسخ‌گويي مي‌باشد.

مبلغ پایه مزایده : 550.000.000 ریال

2-مبلغ تضمين شركت در مزایده مبلغ 330.000.000 ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزایده در پاكت ( الف ) به دستگاه مزایده گزار تسليم شود.

الف - ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما            ب فيش واريز شده به حساب سپرده  7002150574  بانک شهر شعبه کاراندیش بنام سازمان پایانه ها

3-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

4--برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

5-      هزينه آگهي به عهده برنده مزایده خواهد بود.

6-سازمان در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد می گردد .

7- شرکت کنندگان در مزایده می بایست از تاریخ 1/7/94 تا پایان وقت ادرای مورخ 12/7/94 جهت  دریافت و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 

 

روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

تاریخ ثبت خبر : 1394/07/03 -   تاریخ خبر : 1394/07/03 - کد خبر : 7337 تعداد بازدید : 86