اخبار

|آگهي مناقصه عمومي|
*واگذاری امور نگهبانی پایانه های مسافربری*

 

 

                                    آگهي مناقصه عمومي                                              

نوبت اول : 94/6/7 (روزنامه خبرجنوب)

نوبت دوم : 94/6/8 (روزنامه تماشا)

سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز درنظر دارد 50 نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت انجام امور نگهبانی را بصورت مدیریت پیمان برای مدت یکسال از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای مجوز معتبر فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از نیروی انتظامی (پلیس پیشگیری ناجا) و داراي سابقه كار واگذار نماید. متقاضیان می توانند بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه به آدرس : سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز واقع دربلوار سلمان فارسی - پايانه شهيد كارانديش واحد قراردادهای سازمان پایانه ها مراجعه نمايند. ضمناً درصورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 37327650 داخلی 209 آماده پاسخ‌گويي مي‌باشد.

-مبلغ برآورد : 16.058.246.482 ریال

2-مدت انجام کار : يکسال شمسی

3-مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 803.000.000 ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف - ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما            ب فيش واريز شده به حساب سپرده  7002150574  بانک شهر شعبه کاراندیش بنام سازمان پایانه ها

4-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

5-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از تاریخ 94/6/8 تا پایان وقت ادرای مورخ 94/6/17 جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمایند.

7-هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود و سازمان پایانه ها در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

 

 

 

روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

تاریخ ثبت خبر : 1394/06/05 -   تاریخ خبر : 1394/06/05 - کد خبر : 6885 تعداد بازدید : 86