اخبار

|آگهي مناقصه عمومي|
*واگذاری امور تنظیف پایانه های مسافربری*

 

 

                                    آگهي مناقصه عمومي                                              

نوبت اول : 94/6/7 ( روزنامه خبر )

نوبت دوم : 94/6/8 (روزنامه تماشا )

سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز درنظر دارد 58 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور تنظیف پایانه ها بصورت مدیریت پیمان برای مدت یکسال از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای صلاحیت معتبر از اداره  کار و رفاه اجتماعی و سابقه كار می باشند واگذار نماید. متقاضیان می توانند بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه به آدرس : سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز واقع دربلوار سلمان فارسی - پايانه شهيد كارانديش واحد قراردادهای سازمان پایانه ها مراجعه نمايند. ضمناً درصورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 37327650 داخلی 209 آماده پاسخ‌گويي مي‌باشد.

1-مبلغ برآورد : 17.896.013.028 ریال

2-مدت انجام کار : يکسال شمسی

3-مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 895.000.000 ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف - ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما            ب فيش واريز شده به حساب سپرده  7002150574  بانک شهر شعبه کاراندیش بنام سازمان پایانه ها

4-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

5--برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6-     هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

7-سازمان در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد می گردد .

8- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از تاریخ 94/6/8 تا پایان وقت ادرای مورخ 94/6/17 جهت  دریافت و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 

 

روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

تاریخ ثبت خبر : 1394/06/05 -   تاریخ خبر : 1394/06/05 - کد خبر : 6884 تعداد بازدید : 85