اخبار

|آگهی مناقصه|
*واگذاری عملیات بهسازی دفتر نماینده حمل و نقل پایانه شهید کاراندیش *

به نام خدا

                                    آگهي مناقصه عمومي                                              

نوبت اول 94/4/29 ( روزنامه خبر )

نوبت دوم 94/4/30 (روزنامه تماشا)

سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز درنظر دارد نسبت به عملیات بهسازی دفتر نماینده حمل و نقل پایانه شهید کاراندیش اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه بندی و صلاحیت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دارای حداقل پایه 5 در رشته ابنیه دعوت بعمل مي‌آيد جهت اخذ و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 94/4/30 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 94/5/10 به آدرس : سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز واقع دربلوار سلمان فارسی - پايانه شهيد كارانديش واحد قراردادهای سازمان پایانه ها مراجعه نمايند. ضمناً درصورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 37327650 داخلی 209 آماده پاسخ‌گويي مي‌باشد.

 

1-     مدت انجام كار : دو ماه

2-     مبلغ برآورد اولیه 2.092.156.352 ریال

3-  واریز نقدی به حساب سپرده به شماره 7002150574 فراگیر بانک شهر به نام سازمان پایانه ها یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 105.000.000ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه

4-     برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

5-     ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

6-     قبول پيشنهادات ازتاريخ نشر آخرين آگهي 10روز می باشد .

7-     هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-     سازمان در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد می گردد .

 

 

روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

تاریخ ثبت خبر : 1394/04/24 -   تاریخ خبر : 1394/04/24 - کد خبر : 6130 تعداد بازدید : 95