اخبار

|آگهی مزایده |
*سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش آهن‌آلات بصورت مزایده عمومی ( حراج ) به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید*

به نام خدا

                                    آگهی مزایده عمومی

مرحله اول : 27/2/94 (روزنامه خبر)

مرحله دوم : 28/2/94 (روزنامه تماشا)

 

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش آهن‌آلات بصورت مزایده عمومی ( حراج ) به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ 28/2/94 لغایت 2/3/94 جهت بازدید از اقلام مورد نظر از ساعت 9 الی 11 به خیابان سلمان‌فارسی پایانه شهید کاراندیش سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شیراز واحد اموال سازمان مراجعه کنند و در روز دوشنبه مورخ 4/3/94  رأس ساعت 10 صبح در مکان فوق جهت مراسم مزایده بصورت حضوری (حراج) شرکت نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1- بابت سپرده شرکت در مزایده واریز مبلغ 45.000.000 ریال بصورت یک فقره فیش نقدی به حساب بانک شهر به شماره 7002150574 در وجه سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شیراز

2-   هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشناسی اقلام به عهده برنده مزایده می باشد.

3-   سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

4-   5٪  مبلغ کل پیشنهادی بابت عوارض شهرداری بعهده برنده مزایده می‌باشد.

 

روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز

 

تاریخ ثبت خبر : 1394/02/24 -   تاریخ خبر : 1394/02/24 - کد خبر : 4939 تعداد بازدید : 88