سوالات متداول

واحد مالی جهت پرداخت وجوه مربوطه کجاست؟

جواب: ساختمان مرکزی - شهرک والفجر خیابان شهدای اتوبوسرانی- جنب مدیریت ستاد بحران