login
به نظر شما شهر شیراز نیاز به اجرای کدام یک از پروژه های عمرانی دارد؟
احداث بزرگراه و بلوار جدید
تقاطع غیر هم سطح
احداث پارکهای بزرگ
احداث پیاده روها و فضاهای بزرگ تجمع

سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال