• صفحه اصلی
 • معرفی حوزه◄
  • معرفی مدیر
  • معرفی مدیریت
  • اهداف مدیریت
  • ماموریت ها
  • نمودار سازمانی
  • آشنایی با همکاران
 • قوانین و مقررات◄
  • قوانین و مقررات
  • رویه ها
  • فرآیندکاری و زمان بندی
  • استانداردها
  • اخذ مجوز
  • منشور رفتار حرفه ای و اخلاقی
 • گزارشات آماری
 • پست الکترونیک
 • اتوماسیون
 • آگهی فروش
پروژه های اوراق مشارکت سال 91

ردیف                                نام پروژه       

 

         1                     مجتمع تجاری مسکونی آفرینش 

         2                     مجتمع تجاری تفریحی هرمزگان

         3                     مجتمع بازرگانان

         4                     اداری پارکینگ مکتبی