آرم شهردار

عضویت در سازمانها، مجامع و نهادهای داخلی و خارجی

 

عضویت در سازمانها، مجامع و نهادهای داخلی و خارجی


  http://eshiraz.ir/shares/mayor/tik.jpg داخلی:

- عضو کارشناسان ماده 27 سازمان نظام مهندسی کشور

- عضو سازمان نظام مهندسی استان فارس

- عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران

- عضو کانون کارشناسان دادگستری استان فارس

 

http://eshiraz.ir/shares/mayor/tik.jpgبین المللی:

- عضو کمیته اجرایی و هیأت مدیره مجمع شهرداران آسیایی

-  عضو شورای اجرایی شبکه همکاری بین شهری برای محافظت از میراث فرهنگی معنوی (ICCN)