آرم شهردار

روز کارگر

 

روز کارگر


 

به نام خدا

 

11 اردیبهشت ماه ، روز بزرگداشت ، بزرگ مردانی است که برای کسب حلال و تأمین معاش خانواده خستگی را به جان می خرند و اوقات گرانبهای عمر را بیهوده به پای بطالت و تنبلی و تن آسایی نمی ریزند...

امروز روز کارگر است . روز انسانهایی که صورتهایشان با قلم موی باد و خورشید، هاشور خورده و ردپای مرارت بر پیشانی بلند و صبورشان نقش بسته است.

امروز روز انسانهایی است که دستهای بزرگ و بخشنده شان چرخ های اقتصاد و صنعت و عمران شهر را می چرخاند. روز مردانی که روشنایی بلوارها، سرزندگی چمن ها، سربلندی سروها و پاکیزگی خیابانها و ... حاصل خستگی ها، بی خوابی ها و عرق ریختن آنهاست.

به عنوان شهردار شیرازاین روز را به تمامی کارگران این دیار که قطرات عرقشان بر لابلای پل ها، تقاطع ها و سایر پروژه های خرد و کلان شیراز باریده تبریک گفته و به آنها خدا قوت می گوییم.

 

علیرضا پاک فطرت

11 اردیبهشت 1393