آرم شهردار

ارتباط با ما

 

ارتباط با ما


نشانی دفتر: شیراز، میدان شهدا،ساختمان شهرداری مرکزی
تلفن:   32226858 - 071
دورنما: 32241023 - 071
a.r.pakfetrat@shirazcity.org