آرم شهردار

دهه فجر

 

دهه فجر


 

به نام خدا

 

سرود فتح و ظفر زین دیار می‏آید

 

صدای مشت های گره خورده مردم ایران در گوش طاغوت پیچید. کمی بعدتر، خیابان ها پر شد از مردان و زنان پیر و جوان که نه توپ بر استواری شان اثر داشت و نه تانک و مسلسل. آن روزها عظمت استکبار کجا تصور می کرد فریاد یک ملت چنین به سرنگونی آن رژیم بی عدالت کفر محور بینجامد؟ غافل از آنکه ظلم و ستم طاغوت خانه ای داشت بی اساس تر از تار عنکبوت و ما رمز پیروزی را دریافته بودیم؛ وحدت!

روزهای بهمن 57 رنگ و بوی خدایی گرفت؛ که آن انقلاب پر شکوه به راستی با رهبری مردی که روح خدا بود بی شک به نتیجه ای اینچنین الهی دست می یابد.

و روزگار تلخ تر از زهر گذشت، دیو از سرزمین جاوید بیرون رفت و فرشته در آمد و این سرزمین به برکت خون شهیدان وطن لاله زار شد...

 

علیرضا پاک فطرت

بهمن 1392