آرم شهردار

سوابق تحصیلی

 

سوابق تحصیلی


 

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

مدرک
دانشگاه شهیدچمران اهواز مهندسی عمران راه و ساختمان لیسانس
دانشگاه تهران مهندسی شهرسازی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری ) فوق لیسانس
دانشگاه اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دکتری