آرم شهردار

9 دی 93

 

9 دی


 

به نام خدا

 

9 دی ماه آخرین میخ بر تابوت فتنه کوبیده شد

 

سرزمین سرفراز ایران صاحب بزرگترین گنجینه جهان است. این گنجینه معنوی غیرت، شرف و آگاهی مردمانش می باشد.

آری مردم این سرزمین با آگاهی و روشن بینی در تمام صحنه ها و شرایط این سرزمین حضور داشته اند و با حضور خود تا به امروز حماسه های بیشماری را رقم زده اند.

در تاریخ 9 دیماه سال 1388 نیز یکی از پر شورترین حماسه های مردم این دیار رقم خورد.

این روز بزرگ همانند مشت محکمی بود که بر دهان ایادی فتنه سال 88 فرود آمد و آتش این فتنه را برای همیشه خاموش نمود.

فتنه 88 در حقیقت سرابی بود که استکبار بزرگ در برابر خویش می دید و کامیابی و میل سیری ناپذیر خویش برای تسلط بر کشورهای جهان سوم از جمله ایران را در آن جستجو می کرد.

این فتنه به سرعت توسط مردم انقلابی و بیدار دل شناسایی و ناکام گردید.

در حقیقت حضور به هنگام مردم غیور ایران در پشتیبانی از دستمایه های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران آخرین میخی بود که بر تابوت فتنه کوبیده شد.

با غریو الله اکبر که نشانه غیرت، شور، شرف و عزت مردمان این دیار بود آرزوی استعمار و استثمار ملت شریف برای همیشه بر دل استکبار باقی ماند.

ما نیز به سهم خویش و به یادگار آن حضور پرشور یکی از مهمترین خیابان های شیراز را با نام افتخارآمیز 9 دی نام گذاری نمودیم و امیدواریم این نام همانند مشعل تابانی در تاریخ این دیار بدرخشد و به عنوان یادگار عبرت آمیز و پرغروری برای نسل های آینده و فرزندان دیار شهرراز باقی بماند.

 

علیرضا پاک فطرت

9 دیماه 1393