لینک پشتیبانی

پشتیبانی فنی


 

مشخصات تجهیزات رایانه ای جهت خرید توسط مناطق،معاونت ها،مدیریت ها و سازمان های تابعه شهرداری شیراز

فایلهای پشتیبانی

 

 

قانون کپی رایت مشکی
طراحی - اجراو پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز