ورود  

 

 

پایگاه اطلاع رسانی    خدمات الکترونیک   حوزه های شهرداری  شهردار شیراز

آگهی فراخوان عمومی برونسپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز